سبد حصیری سفید دسته بلند سایز 2
سبد کادویی سفید رنگ با دسته بلند و جنس حصیری

15,500 تومان

سبد حصیری سفید دسته بلند سایز 3
سبد کادویی سفید رنگ با دسته بلند و جنس حصیری

18,000 تومان

سبد حصیری سفید دسته بلند سایز 4
سبد کادویی سفید رنگ با دسته بلند و جنس حصیری

22,000 تومان

سبد حصیری سفید دسته بلند سایز 1
سبد کادویی سفید رنگ با دسته بلند و جنس حصیری

15,000 تومان

سبد حصیری دسته بلند سایز 1
سبد با بافت حصیری و رنگ قهوه ای تیره و دسته بلند

14,500 تومان

سبد حصیری دسته بلند سایز 2
سبد با بافت حصیری و رنگ قهوه ای تیره و دسته بلند

15,500 تومان