در این بخش از سایت شوکوباکس این توضیح را به مشتریان خود باید بدهیم که محصولات غذایی که 14 روز به انقضای آنها مانده است قرار میگیرد و قیمت آن بسیار مناسب ارائه شده و یا بهتر است بگوییم زیر قیمت خریداری شده ارائه خواهد شد تا حداقل به دست مصرف کننده واقعی خود با قیمت بسیار مناسب و با زمان مصرف خوب قرار بگیرد.